Đăng nhập
Đăng ký
Quên mật khẩu

Cá nhân, tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ

Tìm thấy 831 thủ tục

#
Tên thủ tục
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông
Mức độ 3
2
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông
Mức độ 3
3
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông
Mức độ 3
4
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông
Mức độ 3
5
Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
6
Thủ tục thi nâng ngạch công chức
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
7
Thủ tục thi tuyển công chức
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
8
Thủ tục thi tuyển viên chức
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
9
Thủ tục xét tuyển công chức
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
10
Thủ tục xét tuyển viên chức
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
11
Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
12
Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
13
Tiếp nhận và thuyên chuyển công chức, viên chức
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
14
Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
15
Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại(cấp xã)
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công nghiệp tiêu dùng